Regulamin

Regulamin strony JAKODZYSKACBYLA.COM.PL

Poniżej znajduje się regulamin strony internetowej www.jakodzyskacbyla.com.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o prawach i obowiązkach Użytkowników, prawach i obowiązkach Administratora strony, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Strona internetowa www.jakodzyskacbyla.com.pl, dostępna pod adresem internetowym www.jakodzyskacbyla.com.pl, prowadzona jest przez firmę MB Miłosz Barszczak, NIP 7661840321, REGON 301100970, Ulica Żytnia 4, 62-081 Wysogotowo, email mb@odzyskacbyla.com.pl

Użytkownik może w każdym, wybranym przez siebie momencie skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail mb@odzyskacbyla.com.pl

I. Definicje

1. Sprzedawca / Administrator – firma MB Miłosz Barszczak, NIP 7661840321, REGON 301100970, Ulica Żytnia 4, 62-081 Wysogotowo.

2. Użytkownik – każdy podmiot w jakikolwiek sposób korzystający ze strony www.jakodzyskacbyla.com.pl.

3. Kupujący / Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach strony www.jakodzyskacbyla.com.pl, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze strony internetowej www.jakodzyskacbyla.com.pl.

6. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jakodzyskacbyla.com.pl

7. www.jakodzyskacbyla.com.pl – strona prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.jakodzyskacbyla.com.pl

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony www.jakodzyskacbyla.com.pl), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin – niniejszy regulamin strony www.jakodzyskacbyla.com.pl.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym zwłaszcza sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Użytkownikom i Klientom automatyczne otrzymywanie od Administratora porady i treści reklamowe związane z produktami sklepu.

II. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do produktów dostępnych w sklepie.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (tj. uwzględniają podatek VAT).

8. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, po zakupie może wysłać e-mail zawierający wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, na adres mb@odzyskacbyla.com.pl. Kupujący otrzyma fakturę VAT w ciągu 48 godzin.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Aby złożyć zamówienie Kupujący nie musi posiadać konta w Sklepie.

3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o: nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, jaki jest widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora na adres: mb@odzyskacbyla.com.pl.

4. Zawierane za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych są odpłatne.

5. Aby zapewnić bezpieczeństwo Kupującemu i bezpieczne przekazanie jego danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Sprzedawca podejmuje w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Administrator podejmuje działania zapewniające w pełni poprawne funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik ma możliwość poinformowania Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu wysyłając e-mail na adres: mb@odzyskacbyla.com.pl.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mb@odzyskacbyla.com.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

IV. Składanie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając e-mail na adres mb@odzyskacbyla.com.pl.

3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przekierowany zwrotnie na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

4. W przypadku e-booków i innych produktów elektronicznych, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności.

6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane, które podał w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z zapisem w ust. 5 powyżej.

V. Płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu, jak również prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Dialcom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 61-327 Poznań, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, KRS: 0000306513.

3. W przypadku płatności kartami kredytowymi w Sklepie, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. Kupujący może również skorzystać z płatności przelewem na konto Sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący powinien wysłać e-mail na adres mb@odzyskacbyla.com.pl, aby otrzymać od Sprzedającego instrukcje dokonania płatności.

VI. Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki, jak np.: e-book, poradnik, konsultacja wysyłana za pomocą wiadomości e-mail przez Sprzedającego itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Do prawidłowego korzystania z produktu elektronicznego wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma zakupionego produktu elektronicznego w ciągu 12 godzin od dokonania płatności, lub nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: mb@odzyskacbyla.com.pl

4. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie treści, grafiki i materiały na stronie internetowej www.jakodzyskacbyla.com.pl, jak również szata graficzna strony oraz wybór i układ prezentowanych treści stanowią własność Administratora i chronione są prawem autorskim. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, drukowanie oraz powielanie treści zamieszczanych na stronie bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na stronie www.jakodzyskacbyla.com.pl stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Administratora lub podmiotu uprawnionego jest zabronione.

3. Treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VIII. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysyłając wiadomość na adres e-mail mb@odzyskacbyla.com.pl

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

IX. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt elektroniczny, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres mb@odzyskacbyla.com.pl.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje i porady zawarte w artykułach na stronie i w produktach cyfrowych sklepu należy traktować jako proste i osobiste opinie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte w wyniku kierowania się treścią artykułów lub produktów elektronicznych. Użytkownik / Klient, czytając artykuły na Stronie www.jakodzyskacbyla.com.pl lub produkty cyfrowe sklepu, deklaruje że jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje działania. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie osób i sytuacji, osiągnięcie rezultatów nie jest zagwarantowane.

 

XI. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Do prawidłowego działania Strona używa plików cookies.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) Zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Stronie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Data aktualizacji: 17.04.2020

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję